fbpx

เงื่อนไขการขอรับทุนเสมสิกขาลัย

1) ทุนบางส่วนสำหรับผู้มีรายได้น้อย และทำงานด้านพัฒนาสังคม

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  1. หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  2. หนังสือรับรองรายได้
  3. เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. บอกบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. สิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    ❍ ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    ❍ จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    ❍ ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    ❍ อื่นๆ (โปรดระบุ)

 

2) ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักบวช

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ การอบรมทั่วไป / การอบรมเผชิญความตายฯ
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

.

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube